Triple D Farms
Published
June 6, 2019
Location
Kakamas, South Africa
Category
Job Type
Accept Terms and Conditions
Yes

Description

VAKANSIEWERK  - Tydelike poste (See English description below):

Triple D Farms is ‘n goed gevestigde uitvoer tafeldruifprodusent in die Benede-Oranje Rivier streek in Kakamas. Aansoeke word ingewag van energieke, betroubare, verantwoordelike en hardwerkende persone vir die 2019-2020 oes seisoen. Gedeelde akkommodasie is beskikbaar.

Belangstellendes wat aansoek doen moet beskikbaar wees vir die volle periode vanaf middel November 2019 tot middel Januarie 2020.

Die volgende poste is beskikbaar:

  • Vitrax koördineerder (Pakprogram)
  • Vitrax assistent (Pakprogram)
  • Pakmateriaal kontroleerder
  • Pakmateriaal assistent
  • Koelkamer bestuurder
  • Produktiwiteits-meting

Daar word ‘n mededingende salaris, volgens posvlak en ondervinding aangebied.

Doen aansoek deur hierdie webwerf en heg 'n volledige CV aan, voor of op 23/07/2019.

Navrae: Ida Paulsen, Epos: ida@dddfarms.net, tel   054) 431 1568 / 067 159 3497

Indien u nie binne (1) week na die sluitingsdatum  (23/07/2019) gekontak word nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Holiday Work/Short-term Internships

Triple D Farms is a well-established export table grape producer in the Lower Orange River region in Kakamas.
Applications are awaited from energetic, reliable, responsible and hard-working people for the
2019-2020 harvest season.  Shared accommodation is available.

Applicants who apply must be available for the full period from mid-November 2019 to mid-January 2020.

The following positions are available:
• Vitrax Coordinator (Packing Programme)
• Vitrax Assistant (Package Programme)
• Packing material controller
• Packing material assistant
• Cooling room manager
• Productivity measurement
There is a competitive salary offered, depending on the level of the position and experience.
Apply through the Agrijob website and attach a complete CV, before or on 23/07/2019 and attach a complete CV.

Inquiries: Ida Paulsen
Contact details:
Email: ida@dddfarms.net
(054) 431 1568/067 159 3497
If you are not contacted within (1) week after the closing date (23/07/2019), you may assume that your application was unsuccessful.

 

 

Only registered members can apply for jobs.